728x90 AdSpace

Lleure Educatiu i Sociocultural de CCOO
 • Novetats

  28 de maig 2015

  Esmenes 3er Conveni

  Com sabeu, des del passat 10 de maig el 3er conveni de sector de lleure educatiu i sociocultural està pendent de la seva publicació al DOGC.  La setmana passada, el departament d'empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya va fer arribar a la mesa negociadora del conveni unes esmenes al text del conveni que s'havien de resoldre abans de la seva publicació. 

  Aquestes esmenes fan referència bàsicament a adaptar el text del conveni a la normativa vigent.

  Els articles que s'han modificat per adaptar a la normativa vigent són:


  Article 9.4.e) Que parla de la Comissió paritària del conveni.
  S’acorda el següent redactat:
  e) Conèixer els convenis o pactes d’àmbit inferior al present conveni col·lectiu a efectes merament informatius. Tals acords es remetran a l’autoritat laboral per al seu registre. 

  Apartats 4   i   6 de l’article 24 sobre els contractes per la formació i l'aprenentatge
  S’acorda el següent redactat:
  4. El temps dedicat a la formació teòrica dependrà de les característiques de l'ofici o lloc de treball a exercir i del nombre d'hores establert per al mòdul formatiu adequat a aquest lloc o ofici, sense que, en cap cas, pugui ser inferior al 25 per 100  de la jornada màxima prevista en el conveni col·lectiu o, en defecte d'això, de la jornada màxima legal. S'entendrà complert el requisit de formació teòrica quan el treballador acrediti, mitjançant certificació de l'Administració pública competent, que ha realitzat un curs de formació professional ocupacional adequat a l'ofici o lloc de treball objecto del contracte. En aquest cas, la retribució del treballador s'incrementarà proporcionalment al temps no dedicat a la formació
  teòrica. Quan el treballador contractat per a la formació sigui una persona amb discapacitat psíquica, la formació teòrica podrà substituir-se, total o parcialment, previ informe dels equips multiprofessionals de valoració corresponents, per la realització de procediments de rehabilitació o d'ajust personal i social en un centre psicosocial o de rehabilitació sociolaboral. 
  6. A la finalització del contracte, l'empresari haurà de lliurar al treballador un certificat en el qual consti la durada de la formació teòrica i el nivell de la formació pràctica adquirida. 

  Article 35.3 Reserva de places per a persones amb discapacitat
  S’acorda el següent redactat:
  3. En cas de no poder complir amb aquesta situació podrà acollir-se a les mesures alternatives que contempla la norma, sempre que l’empresa o entitat  disposi de la preceptiva autorització a l’efecte per part de l’autoritat laboral corresponent.

  Article 46 Clàusula d'inaplicació salarial
  S’acorda el següent redactat:
  A l’empara de l’article 82.3 de l’ET, quan concorrin causes econòmiques, tècniques, administratives o de producció, per acord entre l’empresa i la representació legal dels treballadors/es legitimats per a negociar un conveni col·lectiu conforme allò previst a l’article 87.1, es podrà procedir, previ desenvolupament d’un període de consultes en els termes de l’article 41.4 de l’ET, a inaplicar a l’empresa les condicions de treball previstes al present conveni col·lectiu en les matèries previstes al referit article del mateix text legal.

  Article 88.1 De les eleccions sindicals
  S’acorda el següent redactat:
  1. Les eleccions sindicals es promouran i desenvoluparan segons allò establert al 
  RD 1844/1994, de 9 de setembre, pel que s’aprova el Reglament d’eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l’empresa.

  Article 88.2. S’acorda la seva eliminació

  Restem a l'espera de la publicació definitiva del text del tercer conveni al DOGC
    
  • Comenta a Blogger
  • Comenta a Facebook

  0 comentaris:

  Publica un comentari a l'entrada

  Item Reviewed: Esmenes 3er Conveni Rating: 5 Reviewed By: Lleure Educatiu i Sociocultural
  Amunt